Koncepce školy

Základní cíle

Našimi základními cíli je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vytvořit jim podmínky pro další vzdělávání, komunikaci s lidmi a uplatnění v životě, k čemuž nám mimo jiné napomáhají i exkurze do výrobních provozů s cílem poznat praxi, besedy, ukázky a přednášky s odborníky i z řad rodičů, dále též rozvíjení osobnosti každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Prostředky k dosažení cílů

Vzdělávací program školy

Základním prostředkem k dosažení našich cílů je plnění vzdělávacího programu Škola přátelského rodinného typu (ŠPRT), rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů, o čemž se více informací můžete dozvědět v sekci Úřední dokumenty. Budeme se snažit prosazovat tematickou výuku napříč ročníky, projektové činnosti s prezentacemi a obhajobou těchto prezentací.

Taktéž jsme si vědomi toho, že při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. A stejně tak důležitá součást výchovy je i výchova ke zdraví. Upevňuje a rozšiřuje základní poznatky a dovednosti v oblasti péče o zdraví, vztahů mezi lidmi aj., a vytváří tak předpoklad pro odpovídající postavení zdraví v žebříčku hodnot. Neméně důležitým úkolem je osvojení si správného jednání a chování v určitých životních situacích.

Prostředí školy

Víme, že je podstatné se zaměřovat na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení – a to všech složek, nejen ředitele školy – a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Tyto vztahy se budeme snažit rozvíjet zejména neformálními akcemi – Mikulášská besídka, zahradní slavnost, výlety, společné kulturní akce, větší zapojení rodičů do akcí školy, aj.

Hodláme také rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy, a zájem o vše, co s prací školy souvisí, a proto pravidelně pořádáme prodejní výstavy výrobků dětí a v rámci tradičních akcí školy se snažíme vytvářet i nové obohacující prvky.

V rámci zkvalitnění materiálního zázemí školy provádíme každý rok kompletní rekonstrukci jedné třídy na prvním a jedné třídy na druhém stupni – opravu obložení stěn, jejich vymalování, oprava lavic a židlí, aj. Prostředí chodeb, šaten a společných prostorů zvelebujeme svépomocně za pomocí našich žáků a jejich výtvarných prací a vyrobené výzdoby.

Organizace školy

Snažíme se vždy mít vypracovaný detailní prospěšný organizační řád školy či jiné podstatné dokumentace školy – jako například Vnitřní školní řád, Pracovní řád, aj. – a neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy, jejich studentů i pracovníků. A při vlastním individuálním organizování prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a samozřejmě autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit našich zaměstnanců.

Talentovaní a integrování žáci

Škola vytváří prostor pro všechny typy žáků, pročež na obou stupních výuky umožňuje slovní ohodnocení. Ve spolupráci se školním psychologem a výchovným poradcem pečuje o žáky se specifickými poruchami učení a chování. Učitelé se na začátku a dle potřeby i v průběhu školního roku setkávají s psychologem a speciálním pedagogem, který má na starosti žáky naší školy. Nabízíme taktéž možnost logopedické péče.

V učebním plánu druhého stupně je umožněna diferenciace, tj. povinně volitelné a nepovinné předměty. Hodnotí se i výstupy žáků, jakožto absolventy prvního stupně, či závěrečná zkouška v devátém ročníku. Pro talentované žáky je zpracován i systém školních soutěží, na který navazují i okresní či krajská kola.

Mimotřídní a zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. My se zaměřujeme hlavně na práci školní družiny, snažíme žáky vést i k tomu, aby využívali přestávkové hrací kouty či aby při pěkném počasí vyběhli na venkovní hřiště a zahradu, a zároveň podporujeme i jiné důležité vzdělávací programy – např. sexuální, protidrogové či dopravní výchovy.

Škola a veřejnost

Snažíme se velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim objektivní informace o škole a studijních výsledcích jejich dětí, zároveň pro ně připravujeme kulturní programy (vernisáž, akademie, dny otevřených dveří aj). Veřejnosti nabízíme mimo jiné i vhodné doplňkové služby, jako např. jazykové a počítačové kurzy či pronájem tělocvičny.

Trendy

V současnosti s moderními trendy se škola zaměří na školní vzdělávací program Škola přátelského rodinného typu (ŠPRT), na výpočetní techniku, aby ji každý žák, který zde dokončí docházku, uměl správně uživatelsky ovládat a uměl kvalitně pracovat s internetem, a na cizí jazyky, aby po absolvování všech ročníků uměl každý žák v rámci jeho možností dobře anglicky a jiným jím vybraným cizím jazykem.

Komentáře jsou uzavřeny.