ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

 

funkce

konzultační hodiny *)

tel. číslo

e-mail

    Mgr. Dana Přepechalová

   výchovná poradkyně     vedoucí ŠPP

středa
12:45 – 13:30

778 475 923

dana.prepechalova@zsb.cz

    PhDr. Eva Dostalová

speciální pedagožka

pondělí
13:30 – 14:00

bude doplněno

eva.dostalova@zsb.cz

    Mgr. David Kříž

metodik prevence 
sociálně patologických jevů

pátek
13:30 – 14:00

775 699 466

david.kriz@zsb.cz

    Mgr. Veronika Šromová

školní psycholožka

pondělí
13:00 – 13:30

778 482 489  604 307 091

veronika.sromova@zsb.cz

*) S pracovníky školního poradenského pracoviště je možné domluvit si individuálně konzultaci i mimo uvedené hodiny.

Informace o školním poradenském pracovišti

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům školního poradenského pracoviště patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity školního poradenského pracoviště na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  školní metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog. Dokumenty, které se týkají činnosti školního poradenského pracoviště naleznete v sekci O škole -> Úřední dokumenty.

Cíle školního poradenského pracoviště

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodická a poradenská podpora učitelům i rodičům
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Kontakty na další instituce

Pedagogicko–psychologická poradna (PPP)

Lomená 44, 617 00 Brno (areál Odborného učiliště a Praktické školy, budova nalevo)
tel.: 541 424 580-9, 725 520 038, e-mail: lomena@pppbrno.cz

Objednávání klientů na telefonním čísle 541 422 822 nebo pomocí objednávacího formuláře:
https://www.pppbrno.cz/cs/o-nas/jak-se-objednat/

Komentáře jsou uzavřeny.