ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

 

funkce

konzultační hodiny *)

tel. číslo

e-mail

    Mgr. Dana Přepechalová

výchovná poradkyně
vedoucí ŠPP

po domluvě

778 475 923

dana.prepechalova@zsb.cz

    PhDr. Eva Dostalová

speciální pedagožka

po domluvě

778 482 489

eva.dostalova@zsb.cz

    Mgr. David Kříž

metodik prevence 
sociálně patologických jevů

po domluvě

775 699 466

david.kriz@zsb.cz

    Mgr. Barbora Burešová

školní psycholožka

po domluvě

778 482 489

barbora.losenicka@zsb.cz

*) S pracovníky školního poradenského pracoviště je možné domluvit si individuální konzultaci na uvedených jednotlivých kontaktech.

Informace o školním poradenském pracovišti

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům školního poradenského pracoviště patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity školního poradenského pracoviště na naší škole zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog. Dokumenty, které se týkají činnosti školního poradenského pracoviště naleznete v sekci O škole -> Úřední dokumenty.

Cíle školního poradenského pracoviště

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodická a poradenská podpora učitelům i rodičům
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Kontakty na další instituce

1) Pedagogicko–psychologická poradna (PPP)
pracoviště Lomená 530/44, 617 00 Brno-Komárov (areál Odborného učiliště a Praktické školy)
web: www.pppbrno.cz, tel.: 541 424 580-9, 725 520 038, e-mail: lomena@pppbrno.cz

Objednávání klientů na telefonním čísle 541 422 822 nebo pomocí objednávacího formuláře:
https://www.pppbrno.cz/formular.php

2) Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
Veveří 462/15, 602 00 Brno-Veveří (budova domova mládeže Petrinum)
web: www.kpppb.cz, tel. 739 450 034, e-mail: poradna@kpppb.cz

3) Školský komplex – Pedagogicko-psychologická poradna
Voroněžská 2566/5, 616 00 Brno-Žabovřesky
web: www.skolskykomplex.cz, tel. 543 216 135, 775 211 793, e-mail: ppp@skolskykomplex.cz

4) Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
Sládkova 1309/45, 613 00 Brno-Černá Pole (odloučené pracoviště PPP Brno)
web: www.poradenskecentrum.cz, tel. 548 526 802, 723 252 765, e-mail: sladkova@pppbrno.cz

5) Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a mateřské škole logopedické
Veslařská 339/234, 637 00 Brno-Jundrov
web: www.zslogo.cz, tel. 517 543 102, e-mail: spc@zslogo.cz

6) Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a základní škole Brno, Kociánka
Kociánka 2801/6a, 612 00 Brno-Královo Pole
web: www.skola-kocianka.cz, tel. 515 504 373, 601 551 238, e-mail: spczs@sskocianka.cz

7) Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola
Veslařská 345/246, 637 00 Brno-Jundrov
web: www.dubrno.cz, tel. 778 543 075, e-mail: info@dubrno.cz

8) Středisko výchovné péče Veslařská
Veslařská 348/252, 637 00 Brno-Jundrov
web: www.strediskobrno.cz, tel. 543 216 685, e-mail: svpbrno@svpbrno.cz


Komentáře jsou uzavřeny.