Média do škol

Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace realizuje projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Média do škol“.

Proč tento projekt?

V posledních letech se stále zvyšují nároky trhu na znalost cizích jazyků, podnikatelské dovednosti a schopnosti, vyhledávání a efektivní zpracování informací. Také z důvodu současného technického rozvoje je již v počátečním vzdělávání nutná podpora technických znalostí a dovedností, a to zejména pomocí začlenění moderních výukových metod. Neméně důležité je rozvíjení kreativity a týmové spolupráce žáků. Škola chce tímto projektem reagovat na výše zmíněné potřeby.

Co je hlavním cílem projektu?

Hlavním cílem je nabídnout žákům kvalitnější a moderní podmínky pro vzdělávání a tím zkvalitnit rozvoj klíčových kompetencí žáků a jazykovou vybavenost žáků v anglickém a českém jazyce. Projekt se snaží motivovat žáky k zájmu o další vzdělávání a sebevzdělávání, zvýšit připravenost učitelů k tvořivému využívání moderních multimediálních technologií ve vyučování a o vznik multimediálního centra s počítačovou technikou.

K čemu projekt směřuje?

Projekt je směřován k rozvoji znalostí užití multimédií jak ve vyučovacím procesu, tak i mimo výuku, a to jako nástroje určeného hlavně pro usnadnění práce, sebevzdělávacího procesu a sdílení informací, nikoliv jen jako nástroje pro zábavu a „zabití nudy“. Cílové skupiny projektu budou učitelé a žáci. Pedagogové si osvojí práci s multimédii a ICT technikou a nabyté znalosti budou v rámci vyučovacího procesu předávat žákům.

1. Školení pedagogů (květen, červen 2011)

Během druhého pololetí školního roku 2010/2011 byla zahájena první etapa vzdělávání pedagogů v rámci projektu „Média do škol“, spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR. Čtrnáct pedagogů bylo proškoleno v operačním systému Macintosh v aplikaci iMovie a iPhoto.  Cílem těchto školení je zkvalitnění znalostí práce s počítačovou a multimediální technikou nad standardní úroveň. 

Získané vědomosti budou pedagogové dále předávat žákům v rámci výuky a volnočasových aktivit. Cílem je seznámení žáků s několika platformami operačního systému a aplikací, osvojení si práce s multimediální technikou, získávání nových znalostí a vyhledávání a zpracovávání informací.

2. Školení v systému Mac – Vranov (srpen 2011)

Dne 30. 8. 2011 na pracovním výjezdu pedagogů ve Vranově byli učitelé proškoleni v aplikaci iMovie. Některé vědomosti nabyté ze školení v období května až červa byly zopakovány a procvičeny, ale samozřejmě přibyly i informace nové. V aplikaci iMovie bylo sestříháno video ze Zahradní slavnosti a Posledního zvonění. Tato videa můžete shlédnout na YouTube kanálu školy: www.youtube.com/zsbednarova

3. Zřizování nahrávacího studia (září 2011)

V této době probíhaly práce na vytvoření multimediálního centra s počítačovou technikou. Zde se žáci budou seznamovat s poloprofesionálním zvukovým studiem a „videostřižnou“. Naučí se ovládat digitální fotoaparát a digitální videokameru a osvojí si v praxi tvorbu multimédií například natočením videoklipu, tvorbou video-návodů aj.

4. Informační nástěnka (září 2011)

Počátkem školního roku 2011/2012 byla v hlavní hale školy zřízena nástěnka k informování veřejnosti o projektu Média do škol, probíhajícím na naší škole.

5. Školení žáků (září 2011)

V současné době probíhá školení žáků ZŠ Bednářova v operačním systému Macintosh v aplikaci iMovie a iPhoto.

6. Školení pedagogů (říjen 2011)

V termínech 5. 10., 12. 10., a 19. 10. 2011 byli pedagogové proškoleni v aplikacích Garage Band, iTunes a KeyNote. Získali tak vědomosti o možnosti využití hudebních prvků ve výuce, při zpracovávání výukových materiálů. Díky programu KeyNote budou moci učitelé zpestřit výuku o názorné prezentace.

7. Další pokrok při zřizování nahrávacího studia (říjen 2011)

Během měsíce října jsme pokročili v zařizování nahrávacího studia. Byla dořešena akustika místnosti a další úpravy budou probíhat v následujících týdnech.

8. Žáci a jejich práce s MacBooky (říjen 2011)

Své vědomosti o aplikacích v systému Mac předávají pedagogové stále více žákům naší školy. MacBooky jsou využívány v hodinách informatiky, pracovních činností, v hudebním a novinářském kroužku. 

9. Hudební kroužek (říjen, listopad 2011)

Žáci z našeho hudebního kroužku již pilně nacvičovali v novém nahrávacím studiu. Výsledek jejich práce zazněl na Mikulášské 1. 12. 2011.

10. Workshop I (listopad 2011)

Dne 16. 11. 2011 proběhl na II. stupni ZŠ Bednářova workshop I. Žáci byli rozděleni do tří pracovních skupin – výtvarná skupina, skupina pracující s MacBooky a skupina připravující textový materiál o škole. Skupiny byly vytvořeny napříč ročníky. Žáci tak nebyli odkázáni na práci se stálým třídním kolektivem, ale mohli si vyzkoušet spolupráci i se žáky jiných ročníků. Každý žák prošel všemi třemi aktivitami. Vzniklo tak mnoho materiálu o škole, které budou využity při tvorbě almanachu připravovaného k 50. výročí vzniku ZŠ Bednářova.

11. Nahrávání písně (říjen, listopad 2011)

Devátá třída se zúčastnila nácviku a nahrání písně „My bucket’s got a hole in it“ v nahrávacím studiu zrealizovaného díky projektu Média do škol, financovaného Evropským sociálním fondem. Nácvik si vzala na starost hudební skupina F.A.M.E. z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Naši žáci si tak mohli vyzkoušeli práci profesionálních zpěváků a zjistili, že natrénování a nazpívání písně není otázkou minut či hodin, ale spíše dnů až měsíců. Píseň byla ke slyšení na Mikulášské 2011, ale můžete ji shlédnout i na YouTube kanálu školy: www.youtube.com/zsbednarova

12. Mikulášská (prosinec 2011)

Tak jako každý rok se rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové mohli přijít podívat, jak šikovné děti na naší škole jsou. Repertoár Mikulášské byl velmi rozmanitý – zpěv, tanec, divadelní představení v angličtině a recitace. Při programu bylo využito digitální techniky získané v rámci projektu Média do škol, financovaného Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byla zajištěna nahrávka celého programu, která bude zpracována pomocí systému Mac a umístěna na YouTube kanál školy: www.youtube.com/zsbednarova

13. Školení pedagogů v aplikaci iWeb (leden 2012)

Od začátku letošního roku probíhá na ZŠ Bednářova v rámci projektu Média do škol spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR další školení pedagogů. Pedagogové se učí pracovat s aplikacemi systému Mac. Nyní převážně pracují s aplikací iWeb.

14. Práce dramatického kroužku (leden 2012)

V dramatickém kroužku natočili žáci pod vedením paní učitelky Hladilové scénky, které byly ke zhlédnutí na Mikulášské v roce 2011. Poté žáci dramatického kroužku natočený materiál zpracovávali a upravovali pomocí aplikací sytému Mac.

15. Aktualizace nástěnky (leden 2012)

Na nástěnce ve vestibulu školy byly obnoveny informace o probíhajícím projektu Média do škol financovaném Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu. Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

16. Příprava na Workshop II (únor 2012)

Pedagogický sbor ZŠ Bednářova začal s přípravami na workshop.

17. Návrh loga na propagační materiály

18. Tvorba propagačního materiálu (březen)

19. Projektový den: Mladý podnikatel (duben)

Dne 19. 4. 2012 proběhl celoškolní projekt Mladí podnikatelé. Žáci byli rozděleni do 5 skupin, každá z nich představovala firmu z oblasti služeb (hotel, cestovní kancelář, hudební televizní stanice, ekofarma a fitness centrum).

Žáci měli za úkol vymyslet název a kreslené logo firmy, slogan, reklamu trvající cca 2 minuty a prezentaci firmy v programu KeyNote. Všechny firmy se představily na Heršpickém veletrhu služeb. Žáci si hodnotili svá vystoupení a vše bylo natočeno.

20. Příprava metodických a výukových materiálů

Učitelé zpracovávají výukové a metodické materiály formou textů, prezentací, tabulek,  kvízů, úkolů a dalších forem.  Výukové materiály jsou ověřovány ve výuce v daných předmětech a při daných činnostech. Všechny tyto výukové a metodické materiály budou přeloženy.

21. Workshop: Starý příběh (květen)

Dne 31. 5. 2012 na ZŠ Bednářova proběhl workshop „Starý příběh“, kterého se účastnili žáci 8. a 9. třídy. Žáci byli rozděleni do tří skupin napříč ročníky. První skupina se odebrala do nahrávacího studia, kde pod vedením učitelů, školitelů a odborníků přes nahrávací techniku nazpívala a zpracovala píseň Starý příběh. Další dvě skupiny se pod vedením pedagogů odebraly do prostor školy a jejího okolí, kde natáčeli k dané písni videoklip. Během Workshopu žáci v nahrávacím studiu zjistili, jak těžké je nahrát jednu píseň a že jde o hodiny a hodiny práce. V hereckých skupinách také nebyl čas na zahálení a každý z žáků měl možnost předvést svoje herecké vlohy ať už v hlavní či vedlejší roli. A že se do svých rolí někteří opravdu vžili.

Po nahrání videa se žáci odebrali do počítačové učebny, kde získanou videonahrávku dále zpracovávali. Výsledky jejich práce je možné vidět na YouTube kanálu naší školy.

22. Výukové a metodické materiály

V rámci projektu Média do škol vznikla řada výukových a metodických materiálů. V matematice žáci díky nově vzniklému výukovému materiálu probrali tematický celek „kruh, kružnice a válec“ novým zajímavějším a názornějším způsobem.

Výukový materiál „Tvorba audiovizuálního díla“ pro 2. stupeň základní školy obsahuje podrobný postup, díky kterému se mohou žáci naučit pořídit pomocí počítače Apple obrazový a zvukový záznam a následně tento záznam upravit v programu iMovie – sestříhat, otitulkovat, a nakonec vytvořit soubor s audiovizuálním dílem – kompletním videozáznamem.

Dalšími zajímavými materiály, které v rámci projektu vznikly, jsou metodický materiál „Můj domov – otec vlasti“, který vede inovativním způsobem žáky ke zjišťování informací o své vlasti a o Karlu IV., a výukový materiál „Kouření ne! Ale Proč?“, ve kterém žáci zjišťují základní informace o tabákových výrobcích, rozlišují mýty od faktů a učí se, jak nabízenou cigaretu odmítnout.

23. Novinářský kroužek

V rámci novinářského kroužku se žáci učili pracovat s denním tiskem a fotografiemi, zpracovávali text na PC, vytvářeli vlastní mediální sdělení, kresby, ilustrace, graficky zpracovávali text aj. Jednotlivé pracovní činnosti rozvíjí kreativitu žáků, jejich myšlení v globálních souvislostech, čtenářskou gramotnost a schopnost komunikace.

24. Závěrečná konference

Dne 25. 6. proběhla závěrečná konference, na které žáci deváté třídy zúročili veškeré vědomosti a dovednosti získané během projektu Média do škol. Pro žáky ostatních tříd připravili pod vedením paní učitelky Hladilové vědomostní kvíz. Postarali se nejen o samotnou tvorbu kvízu za využití aplikací systému Mac, ale také o celou organizaci konference. Žáci ostatních tříd se dobře bavili. Témata otázek byla různorodá, každý si našel otázky, s kterými mohl svému týmu pomoci. Sami žáci deváté třídy zjistili, jak náročné může být zajištění dopoledního programu pro ostatní. Vítězové i poražení byli odměněni. Nejen vědomostmi, které během kvízu nabyli, ale i hodnotnými cenami v podobě propagačních materiálů – triček, bloků, tužek aj.

Komentáře jsou uzavřeny.