Školní psycholožka

Mgr. Barbora Burešová
Kontakt: barbora.buresova@zsb.cz, tel.: 778 482 489
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 7:15 – 15:30 hod.
Konzultační hodiny: na základě předem domluveného termínu

Pokud se na mě potřebujete s něčím obrátit, dveře mé kanceláře jsou Vám otevřené. A to doslova. Pokud uvidíte otevřené dveře, neváhejte vstoupit. Pokud jsou dveře zavřené, řiďte se prosím umístěním mého kolíčku na informační tabulce.

Na telefonu jsem dostupná pouze v mé pracovní dny. Pokud Vám telefon v daný den nezvedám, ozvu se Vám až nebudu mít konzultace.

Činnosti školní psycholožky zahrnují:

 • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence
 • Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci
I. Diagnostika a depistáž
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Depistáž specifických poruch učení
 • Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole
II. Konzultační, poradenské a intervenční práce
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení
 • Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení
 • Kariérové poradenství u žáků
 • Techniky a hygiena učení pro žáky
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí
 • Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání
III. Metodická práce a vzdělávací činnost
 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodická pomoc třídním učitelům
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení
 • Účast na pracovních poradách školy
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • Osvěta zákonným zástupcům
 • Prezentační a informační činnost

Komentáře jsou uzavřeny.